پرده هوا

پرده هوا با دمش هوا در سطح درب ورودی سالن باعث کاهش ورود هوای سرد (و یا ورود هوای گرم در تابستان) بر اثر نیروی باد و یا کشش طبیعی هوا به داخل ساختمان میشود.

پرده هوا دو نوع میباشد:

 • پرده هوا همراه با گرمایش (و یا سرمایش)  (Air screens)
 • پرده هوا بدون گرمایش ( و یا سرمایش) (Air curtains)

کاربرد ها

 • در فروشگاههای بدون درب ورودی
 • در ورودی کارگاهها
 • درب ساختمانهای عمومی که پیوسته باز و بسته میشوند

طرحهای اجرا شده

 • نصب به صورت ایستاده – در یک و یا هر دو سمت درب
 • نصب به صورت افقی – در سمت بالا و یا پایین درب و یا هر دو سمت

نیرو هایی که به یک درب و یا قسمت باز دیوار اعمال میشوند به دو صورت زیر خلاصه میشوند

 • نیروی باد
 • نیروی جریان طبیعی هوا

نیروی جریان طبیعی هوا  به ارتفاع ساختمان ( ارتفاع قسمت باز درون ساختمان ) و اختلاف دمای هوای بیرون و داخل ساختمان بستگی دارد.اختلاف فشار بوجود آمده توسط نیروی کشش طبیعی در دربهای یک ساختمان با دمای داخل

c º 20 و دمای خارج cº 0  و ارتفاع ساختمان m 10  در حدود  Pa  10 میباشد و در یک ساختمان با دمای داخل

c º 20 و دمای خارج cº 20-  و ارتفاع ساختمان m 20  در حدود  Pa  40 است.

نیروی باد اعمال شده به درب ورودی ساختمان با توان دوم سرعت در جرم هوا آن متناسب است . فشار نیروی باد با m/s 10(km/h 36 ) در حدود Pa 60 است.

سرعت هوا

با زاویه دادن به جهت هوا به سمت خارج درب میتوان به نیروی کشش طبیعی هوا و نیروی باد غلبه کرد.مقاومت نیروی باد پرده هوا با رابطه زیر متناسب است

 • جرم باد در توان دوم سرعت آن

 

اگر در هوادهی یکسان پرده باد سرعت آن دو برابر شود نیروی مقاومت ان 4 برابر میشود.

به طور کلی سرعت باد خروجی پرده هوا نباید از حد زیر بیشتر شود:

 • جهت باد از سمت بالا > m/s  15- 5
 • جهت باد از سمت پایین > m/s  5- 2
 • جهت باد از اطراف > m/s  15- 10

نکته اینکه سرعت خروجی هوا به محل قرارگیری نازل خروجی پرده باد بستگی دارد.اگر ارتفاع نصب آن بالاتر باشد و یا باد خروجی با سرعت مورد نیاز بخواهیم به کف برخورد کند  سرعت خروجی هوا بایید افزایش یابد.

برای مغازه ها و فروشگاهها و ساختمانهای مشابه با ارتفاع درب تا m 2.5 سرعت نباید از m/s 9 – 5 بیشتر شود . برای ساختمانهای صنعتی سرعت نباید از m/s 40 – 35  بیشتر شود .

حجم هوادهی

محاسبه حجم هوادهی مورد نیاز به طور کلی بین m3/h  5000  –  2000 به ازای هر متر مربع ابعاد درب در نظر گرفته میشود.

نکته اینکه در سیستم های در معرض

 • باد زیاد
 • دمای خیلی پایین فضای بیرون
 • ساختمانهای با ارتفاع زیاد

این مقدار ممکن است حتی دو برابر شود.

هوادهی و میزان اختلاف فشار

قدرت پرده هوا ماکزیمم اختلاف فشاری است که در مقابل آن میتواند مقاومت کند.مقاومت در برابر فشاری که توسط جریان هوا در سطح درب تولید میشود برابر است با:

Δp = 2.2 q2 sin(α) / b H3/4         (1)

where

Δp = potential differential pressure over the opening in the wall (Pa, N/m2)

q = air flow through discharge nozzle (m3/s per meter opening width in wall)

α = airflow angle (normally between 20 – 30o)

b = depth of discharge nozzle (m)

H = height of door opening (m)

متوسط سرعت هوا در نازل خروجی از رابطه زیر پیروی میکند

v = q / b         (2)

where

v = average velocity (m/s)

نکنه اینکه سرعت متوسط نسبت به هر متر از عرض درب است و نباید از حد نامبرده بالا بیشتر شود.

مثال – پرده هوا

ارتفاع درب ورودی یک فروشگاه m 2.5 و عمق درب  m 1  است . زاویه هوا نسبت به درب  25 درجه و هوادهی نسبت به هر متر عرض درب  m3/h 8 است.

نیروی  در مقابل نیروی باد و جریان طبیعی هوا از رابطه ( 1 )  به صورت زیر حساب میشود.

Δp = 2.2 (8 m3/s)2 sin(25) / 1  (2.5 m)3/4

    = 29.9 Pa

سرعت ورودی هوا از رابطه زیر حساب میشود.

v = (8 m3/s) / (1 m)

    = 8 m/s

بهینه سازی پرده هوا

نیروی خنثی شده توسط پرده باد دائما توسط تغییر دمای بیرون و سرعت باد ، تغییر میکند و بعضی سیستم های کنترل برای تغییر زاویه خروجی پرده باد و تغییر میزان هوادهی برای این موضوع به کار گرفته میشوند.

 • زمانیکه دمای بیرون به دمای داخا ساختمان نزدیک است و سرعت باد کم است ، هوادهی پرده باد کم میشود و زاویه خروجی در راستای درب میشود
 • زمانیکه اختلاف دمای بیرون و داخل زیاد است و باد نیز زیاد میباشد ، هوادهی پرده باد به ماکزیمم خود میرسد و زاویه خروجی به سمت بیرون درب میل میکند.

دمای خروجی پرده باد ( در زمستان)

دمای خروجی پرده باد در حد معینی باید حفظ شود.در زمستان:

 • سیستم های کوچک c º 50 تا c º 35
 • سیستم های بزرگتر c º 35  تا c º 25
 • دمای مکش c º 15  تا  c º 5

 

 

استاندارد اروپایی طبقه بندی فیلتر ها

استاندارد اروپایی طبقه بندی فیلتر ها

 

Filter General properties Class Effect Applications
Basis filters In general:
– produced in synthetic fibers
– efficient for particles
> 4-5 mm
– air speed < 2.5 m/s
– start pressure drop approximately 50 Pa
– final pressure drop approximately 150 Pa
EU1 Protects against insects and fibers.
Limited effect against larger pollen (<70%)
Ineffective against smoke and blacking particles
Window units
Heat exchangers
Air heaters
Fiber filters in textile industry
EU2 Effective against larger pollen (>85%) and larger atmospheric dust.
Limited effect against dust and blacking particles
Heating and cooling units in
electrical transformers
garages
industrial halls
offices in industry
EU3 Effective against larger pollen (>85%) and larger atmospheric dust.
Limited effect against dust and blacking particles
Heating and cooling units in
electrical transformers
garages
industrial halls
offices in industry
EU4 Limited effect against dust and blacking particles In addition to EU3 kitchens and spray paint work shops
Fine filters In general:
– produced in glass fibers
– efficient for particles > 0.1 mm
– air speed < 2- 3 m/s
– start pressure drop approximately 50-100 Pa
– final pressure drop approximately 200 -250 Pa
EU5 Effective against pollen and finer atmospheric dust
Considerable effect against smoke.
No effect against tobacco smoke
Churches, sport halls, department stores, schools, hotels
Food stores
EU6 As EU5 As EU5
EU7 Effective against pollen and blacking dust As EU6
and food industry, laboratories, theatres, hospital rooms, data rooms
EU8 Very effective against particles and blacking.
Very effective against microbes.
Effective against tobacco smoke.
Operating theatres, production rooms for fine optics and electronics.
Hospital examination rooms.
EU9 As EU8 As EU8
Micro filters In general:
– produced in glass fibers in combination with separators of paper, plastic or aluminum
– efficient for particles > 0.01 mm
– air speed < 0.5 – 1.0 m/s
– start pressure drop approximately 250 Pa
– final pressure drop according life span and economy
EU10
EU11
EU12
EU13
EU14

 

 

طراحی تهویه پارکینگ

تهویه پارکینگ

در پارکینگ و یا تعمیر گاه خودرو ، به علت وجود گازهایی مانند مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن که بسیار خطرناک هسستند ، تهویه صحیح در این اماکن بسیار مهم میباشد.

پارکینگ و یا تعمیر گاههای با مساحت بیشتر از m2    50 باید تهویه مکانیکی توسط فن داشته باشند. در پارکینگهای کوچکتر تخلیه طبیعی هوا توسط یک کانال با سطح مقطع بزرگتر از 0.2% مساحت پارکینگ صورت میگیرد.

تعویض هوای مورد نیاز در هر ساعت

به عنوان یک قانون تخمینی

 • در پارکینگها تعویض هوا باید 4 تا 6 بار در ساعت باشد
 • در تعمیر گاهها و کارگاههای خودرو تعویض هوا باید حداقل 20 تا 30 بار در ساعت باشد

 

هوای تازه مورد نیاز برای پارکینگها به صورت زیر محاسبه میشود:

Q = n V         

بطوریکه

Q = کل دبی هوای تازه (m3/h)

n = تعویض هوا در ساعت

V = ججم فضای گاراژ

نشر منوکسید کربن

هوای تازه مورد نیاز در پارکینگ نسبت به آلودگی منوکسید کربن بوجود آمده توسط خودروها نیز میتواند محاسبه شود.

 

qCO = (20 + 0.1 l1) c1 + 0.1 c2 l2         

qCO = نشر منوکسید کربن

C1 = ظرفیت ماشین پارکینگ

L1 = متوسط طول مسیر حرکت ماشینها در پارکینگ

C2 = تعداد ماشینهای در حال حرکت در پارکینگ

L2 = متوسط طول مسیر ماشینهای در حال حرکن در پارکینگ

هوای تازه مورد نیاز توسط رابطه زیر محاسبه میشود:

Q = k qCO         (3)

بطوریکه:

Q = دبی هوای تازه (m3/h)

K = ضریب کاربری

ضریب کاربری به صورت زیر است

K = 2 زمانی که حضور افراد در پارکینگ بطور موقت است

K = 4 زمانیکه حضور افراد در پارکینگ بطور دایم است – تعمیرگاه و یا مشابه آن

 

 نکات اجرائی

سیستم های پر کاربرد

یک نمونه برای پارکینگهای کوچکتر به صورت زیر است

هوای تازه از محل دریچه تعبیه شده در دیواره خارجی ساختمان از هوای اطراف ساختمان تآمین میشود.

آلودگی توسط دریچه ها در نزدیکی سقف و کف تخلیه میشود.

در پارکینگها و ساختمانهای بزرگتر معمولا هوای تازه توسط فنهای تعبیه شده در اطراف ساختمان تامین میشود.

در این شکل هوا در دمای اتاقها  ( و یا بعد از دستگاه هیت ریکاوری ) به پارکینگ وارد میشود و آلودگی توسط دریچه ها در نزدیکی سقف و کف تخلیه میشود.

حد مجاز کلاس فن , نوع ساخت بدنه AMCAاستاندارد

حد مجاز کلاس فن )نوع ساخت بدنه)– استاندارد AMCA

استاندارد کلاس فن برای سادگی تخمین مشخصات ساختاری فن تهیه شده است.استاندارد  AMCA کلاس فن  بر اساس

قدرت  مورد نیاز نسبت به سطح خروجی فن  جهت اعمال استراکچر مورد نیاز ، تهیه شده است .

AMCA class limits for a double-width centrifugal fan:

AMCA
Fan Class
Lower Range Upper Range
Static Pressure
(inches W.G.)
Outlet Velocity
(feet per minute)
Static Pressure
(inches W.G.)
Outlet Velocity
(feet per minute)
I 2.5 3,400 5.0 2,415
II 4.3 4,400 8.5 3,150
III 6.8 5,500 13.5 4,000
IV 13.5 4,000

 

طرحهای تهویه

طرحهای تهویه

مزایا و معایب بعضی قانونهای تهویه  فضاهها

Some commonly used ventilation principles – the short cut, mixed air, displacement and piston principle

سیستم های تهویه براساس توانایی آنها در ورود و خروج هوا طبقه بندی میشوند.تفاوت آنها در مدل های زیر آشکار میشود.

 • قانون میان بر(short cut principle)
 • قانون مخلوط کردن هوا(mixed principle)
 • قانون جابجایی هوا(displacement principle)
 • طرح پیستونی(piston principle)

 

قانون میان بر(short cut principle)

زمانی که که هوای وروری بدون اینکه وارد محل حضور نفرات شود، از فضا خارج شود.به آن حالت میان بر گفته میشود.

در این حالت دستگاههای تهویه کارایی ندارند و بطور کلی از راندمان تهویه کاسته میشود.

 

 

 

 

قانون مخلوط کردن هوا(mixed principle)

در این طرح هوای ورودی با سرعت بالا به اتاق وارد میشود و فنهای موضعی و  یا خروج هوا  ،هوای داخل را به صورت همگن ، مخلوط میسازد.

 

موارد استفاده این طرح:

 • مناسب برای تهویه عمومی ، سرمایش و گرمایش
 • در جاههایی که دمای یکنواخت سالن مورد نیاز است
 • در جاههایی که آلودگی یکنواخت در کل محیط مورد نظر است

قانون جابجایی هوا(displacement principle)

در این طرح آلودگی از محل حضور افراد در نزدیکی  کف به سمت سقف سالن رانده میشود و توسط سیستم تهویه تخلیه میشود.

هوای ورودی با سرعت کم  در نزدیکی کف وارد سالن میشود. هوای ورودی معمولا از دمای محل حضور افراد سرد تر است  و هوای خروجی در نزدیکی سقف گرم تر است.

فعالیت افراد و دستگاهها موجب جابجایی هوا از سطح زمین به سمت سقف میشود.

 • گرما و آلودگی از محل حضور افراد دور میشود
 • اثر گرمای چراغها و زیر سقف تاثیر کمی بر دمای داخل میگذارد.
 • دمای هوای ورودی مقدار کمی از هوای داخل اتاق کمتر است
 • آلودگی در سطح زمین جمع نمیشود

این سیستم برای تهویه و سرمایش مناسب است و برای گرمایش مناسب نمیباشد.

طرح پیستونی(piston principle)

بر اساس این طرح هوای ورودی در طول سالن مانند پیستون عمل میکند.

طرح پیستونی میتواند به عنوان حداکثر جابجایی هوا با کمترین توربولانس هوا باشد.

 • مورد استفاده در اتاقهای تمیز ،اتاق عمل و غیره

برای ایجاد جریان هوای یکنواخت و آرام سرعت هوا در اتاق نباید کمتر از  m/s  0.25 باشد و این نیاز به حجم هوای بالایی دارد.

 

طراحی سیستم تهویه مطبوع

طراحی سیستم تهویه مطبوع

راه حل طراحی سیستم تهویه با میزان هوادهی ، بار سرمایشی و گرمایشی ، اجرای گردش هوا و اصول تأمین هوای تازه

سیستم تهویه کم و بیش توسط مراحل زیر طراحی می شود:

 • محاسبه بار سرمایی و گرمایی شامل بار محسوس و گرمای نهان
 • محاسبه جابجایی هوای مورد نیاز بر اساس نفرات و دستگاههاث مستقر در محل و نوع فعالیت آنها و یا کارهای خاص دیگر در اتاق
 • محاسبه دمای هوای ورودی
 • محاسبه حجم هوای در گردش
 • محاسبه افت دما در کانال
 • محاسبه مدل دستگاههای تهویه – هیتر ، کولرها،ذ ایرواشر ویا رطوبت زنی
 • محاسبه ظرفیت دیگ و یا هیتر
 • طراحی و محاسبه سیستم داکت

 

بار گرمایی و سرمایی را توسط

 • محاسبه بارهای گرمایی و سرمایی داخل
 • محاسبه بارهای سرمایی و گرمایی محیط اطراف محاسبه کنید.

 

 • محاسبه تعویض هوا نسبت به شرایط داخل

آلودگی تولید شده توسط نفرات و یا دستگاههای موجود در محل را حساب کنید.

 • محاسبه دمای ورودی

راهنمایی های کلی:

 • برای گرمایش 38-50 C0 (100-1200 F) مناسب است
 • برای سرمایش در جاهایی که دریچه های ورود هوا در نزدیکی نفرات هستند 6-80C(10-150 F) زیر دمای طراحی داخل
 • برای سرمایش در جاهایی که دریچه های جهت دیفیوز و با سرعت بالا استفاده می شوند (30 ºF) 170 C زیر دمای طراحی داخلی

 

 

 

 

 

اگر هوا برای گرمایش استفاده می شود میزان هوادهی توسط رابطه زیر تعیین می گردد.

qh = Hh / ρ cp (ts – tr)         (1)

بطوریکه

qh = دبی هوا برای گرمایش((m3/s

= Hh بار گرمایی (W)

cp = ظرفیت گرمای مخصوص هوا ( (J/kg K

ts  = دمای هوای رفت (  (oC

tr  =دمای اتاق  ( (oC

ρ   =چگالی هوا ((kg/m3

سرمایش هوا

اگر هوا برای گرمایش استفاده می شود میزان هوادهی توسط رابطه زیر تعیین می گردد.

qc = Hc / ρ cp (to – tr)         (2)

بطوریکه

qc  = دبی هوا برای سرمایش((m3/s

Hc  = بار سرمایی (W)

To  = دمای هوای رفت (  (oC  جایی که  to = tr   اگر دمای هوای اتاق یکسان باشد

مثال – بار گرمایی

اگر بار گرمایی Hh = 400 W ، دمای هوای ورودی ts = 30 oC و دمای هوای اتاق tr = 22 oC باشد دبی هوا بشرح زیر محاسبه میشود.

qh = (400 W) / (1.2 kg/m3) (1005 J/kg K) ((30 oC) – (22 oC))

    = 0.041 m3/s

    = 149 m3/h

رطوبت

اگر لازم است مقدار رطوبت هوای داخل افزایش یابد مقدار  هوای مورد نیاز از رابطه زیر حساب میشود.

qmh = Qh / ρ (x2 – x1)         (3)

بطوریکه

qm  =دبی هوا برای رطوبت دهی     (m3/s)

Qh  =رطوبت مورد نیاز(kg/s)

ρ  =چگالی هوا(kg/m3)

x2  =رطوبت داخل(kg/kg)

x1  =رطوبت هوای ورودی(kg/kg)

رطوبت گیری

اگر کم کردن رطوبت هوای داخل لازم است مقدار هوای مورد نیاز از راه زیر بدست می آید                                                   

qmd = Qd / ρ (x1 – x2)         (4)

بطوریکه

qmd = دبی هوا برای کم کردن رطوبت (m3/s)

Qd  = مقدار گرفتن  رطوبت  (kg/s)

برای محاسبه افت گرما در کانال از رابطه زیر استفاده می شود

H = A k ( (t1 + t2) / (2 – tr) )         (5)

بطوریکه

H = افت گرما(W)

A= سطح دیواره کانال  (m2)

T1 = دمای اولیه در کانال (oC)

T2 = دمای نهایی کانال (oC)

K = ضریب افت گرما در دیواره کانال (W/m2 K) ( برای کانالهای معمولی از ورق گالوانیزه5.68  W/m2  و برای کانالهای صنعتی 2.3 W/m2 )

Tr = دمای هوای بیرون

افت گرما در جریان هوا از رابطه زیر حساب می شود:

H = q cp (t1 – t2)         (5b)

بطوریکه

q  =جرم هوای عبوری(kg/s)

cp  =ظرفیت گرمایی مخصوص هوا(kJ/kg K)

رابطه (5) و (5b) به صورت زیر ترکیب می شود

H = A k ((t1 + t2) / 2 – tr)) = q cp (t1 – t2)         (5c)

برای افت دماهای زیاد متوسط دمای لگاریتمی باید استفاده شود

 

انتخاب تعداد و ظرفیت  دستگاهها ی سرمایش ، گرمایش ، فیلترها  و غیره نسبت به کاتالوگ  محصولات انتخاب میشود.

 • محاسبه ظرفیت دیگ

ظرفیت دیگ طبق رابطه زیر حساب می شود

B = H (1 + x)         (6)

بطوریکه

B = ظرفیت دیگ

H= بار گرمایی کل دستگاههای گرمایشی در سیستم

x = ضریب اطمینان ، معمولا بین 0.1 تا 0.2 انتخاب میشود

 • سایز کانال

سرعت هوا در کانل با رابطه زیر بیان میشود

v = Q / A         (7)

بطوریکه

v  =سرعت هوا(m/s)

Q  =دبی هوا(m3/s)

A  =سطح مقطع کانال(m2)

افت فشار کل کانالها:

dpt = dpf + dps + dpc         (8)

بطوریکه

dpt  =افت فشار کل سیستم(Pa, N/m2)

dpf  = افت فشار در کانالها به سبب اصطحکاک(Pa, N/m2)

dps  =افت فشار بر اثر اتصالات کانال ، زانویی ها و غیره(Pa, N/m2)

dpc  =افت فشار اجزاء سیستم مانند فیلتر ها ، هیتر ها و غیره(Pa, N/m2)

افت فشار در کانالها به سبب اصطحکاک بصورت زیر میباشد

dpf = R l         (9)

 

بطوریکه

R  = مقاومت اصطحکاک کانال  در واحد طول داکت (Pa, N/m2 per m duct)

l  =طول داکت (m)

مقاومت اصطحکاک کانال  در واحد طول داکت بصورت زیر است

R = λ / dh (ρ v2 / 2)         (10)

R=افت فشار(Pa, N/m2)

λ=ضریب اصطحکاک

dh=قطر هیدرولیک(m)

فیلترهای HEPA

فیلترهای HEPA و فیلترهای فوق العاده راندمان بالای ULPA، فیلترهای هوا هستند که برای غلبه بر اکثر آلاینده های ذرات کوچک از جریان هوا طراحی شده اند. فیلترهای HEPA و ULPA در بسیاری از جنبه ها مشابه هستند، اما در بسیاری از جنبه ها نیز متفاوتند.

 

اول و مهمتر از همه، فیلترهای HEPA و ULPA در تعریف و کارایی متفاوت هستند. فیلترهای HEPA قادر به حذف 99.97٪ ذرات آلاینده با قطر 0.3 μm می باشند. اکثر استانداردها نیز مشخص می کنند که فیلترهای HEPA باید در حین کارکرد، حداقل افت فشار و حداکثر جریان هوا را داشته باشند. فیلترهای ULPA نسبت به فیلترهای HEPA بسیار نزدیک هستند اما حتی کارآمدتر. فیلترهای ULPA برای حذف 99.999٪ از آلاینده ها  12/0 میکرون یا بیشتر در قطر مشخص شده اند.

 

علاوه بر این، فیلتر HEPA VS ULPA در اصل کار است. مدیای HEPA و ULPA Filters از الیاف تصادفی مرتب شده بی شماری ساخته می شوند ؛ هنگامی که هوا از طریق فیلتر جریان می یابد، ذرات آلاینده در طول عمق  الیاف جذب میشوند. الیاف فیلترها آلاینده های را با استفاده از سه روش اصلی – برخورد، جداسازی و هم آمیزی جذب میکنند.. درک این سه روش، روشن می سازد که چرا ذرات حدود 0.3 میکرومتر برای فیلتر کردن دشوار است. ذرات کمتر از 0.1 میکرومتر به علت هم آمیزی، به راحتی به دام می افتند در حالیکه ذرات بزرگتر از 0.4 میکرومتر توسط برخورد  به دام می افتند. بدین ترتیب ذرات بین 0.1 و 0.4 میکرومتر برای هم آمیزی بزرگ هستند  و برای جذب به روش برخورد نیز  کوچک هستند، به طوری که کارایی فیلتر در این محدوده کاهش می یابد.

 

فیلترهای HEPA دارای 99.99٪ کارایی با ذرات 0.3 میکرون و قطر بزرگتر، در حالی که فیلترهای ULPA دارای 99.999٪ کارایی با ذرات 0.12 میکرون قطر

 

آخرین، اما نه کم، HEPA و ULPA فیلترها برنامه های مشابه را به اشتراک می گذارند. فیلترهای HEPA و ULPA در برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به فیلتر کردن بسیار موثر پاتوژن های هوا می باشد که می تواند باعث آسم تشدید شود و باعث آلرژی و یا بیماری شود. این فیلترها همچنین در محیط های تولیدی که نیاز به هوای بسیار تمیز دارند مفید است. برخی از برنامه های کاربردی شامل تصفیه هوا هواپیما، فیلتر هوا، پزشکی الکترونیک، تولید داروسازی و فیلتر های جارو برقی.

 

فیلترهای HEPA و ULPA هر دو آنها در جامعه مدرن نقش مهمی ایفا می کنند و هر فیلتر به دقت طراحی، تولید و آزمایش می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یلتر هپا
فیلتر هپا است که عمدتا به تصرف خود زیر 0.5 به ذرات گرد و غبار و انواع جامدات معلق ام به عنوان سیستم های مختلف تصفیه در پایان فیلتر استفاده می شود. استفاده از شیشه های فوق العاده خوب فیبر کاغذ چسب، مواد مانند آلومینیوم فویل تاشو پارتیشن هیئت مدیره، نوع جدیدی از پلی ¬ اورتان درزگیر مهر و ورق گالوانیزه، ورق فولاد ضد زنگ آلیاژ پروفیل آلومینیوم به عنوان قاب بیرونی ساخته شده است.

فیلتر هپا است که عمدتا برای جذب ذرات گرد و غبار و انواع مواد جامد معلق زیر 0.5 ام استفاده می شود. استفاده از کاغذ الیاف شیشه ای فوق العاده زیبا, کاغذ افست آلومینیوم مواد غشا مانند هیئت های پارتیشن با قاب های چوبی آلومینیومی آلیاژ آگلوتیناسیون ساخته شده.

هر شعله روش تست فیلتر با راندمان بالا، کم مقاومت و خازن مقدار زیادی گرد و غبار، و غیره هستند. فیلتر با بازده بالا به طور گسترده ای استفاده می شود در الکترونی نوری LCD تولید، بیولوژیکی طب ابزار دقیق نوشیدنی مواد غذایی، صنعت چاپ PCB مثل تصفیه غبار کارگاه هوا ترمینال بام. فیلتر های کارآمد و بسیار کارآمد در اتاق تمیز ترمینال استفاده می شود، می تواند در قالب ساختار به تقسیم: فیلتر هپا، فیلتر هپا بدون جدا بزرگ دوره بهره وری بالا فیلتر فیلتر با کارایی فوق العاده بالا، و غیره

اصول کلی انتخاب
1، واردات و صادرات به اندازه:
در اصل, واردات و صادرات فیلتر اندازه نباید کمتر از واردات مطابق پمپ اندازه به طور کلی متناسب با قطر لوله وارد شده باشد.
2، فشار اسمی:
با توجه به امکان بالاترین فشار خط فیلتر فیلتر فشار امتیاز تعیین.
3 شماره مش سوراخ:
توجه اصلی به رهگیری اندازه ذرات ناخالصی بر اساس متوسط روند فن آوری مورد نیاز. انواع مش سیم می توانید اندازه ذرات جدول بررسی زیر andquot رهگیری; مش specificationsandquot;.
4 مواد فیلتر:
برای خدمات مختلف شرایط می تواند به انتخاب چدن و فولاد کربن، آلیاژ فولاد و یا فولاد ضد زنگ فیلتر کم در نظر انتخاب مواد و ارتباط عمومی روند لوله کشی مواد فیلتر کردن همان،.
5 فیلتر مقاومت زیان محاسبه
فیلتر های آب در محاسبات عمومی تحت سرعت جریان دارای افت فشار 0.52 ~ 1.2 kpa

مشخصات فنی
1، ساختار ساده و منطقی طراحی پوشش مساحت منطقه کوچک, نصب, جداسازی قطعات ساده است.
2، تمیز کردن هم کوتاه, کوچک تحت فشار ریزش کمتر مصرف آب;
3، دقت بالا مناسب برای انواع فیلتر آب فیلتر
4 سیستم هوشمند کنترل از راه دور کنترل را تحقق می بخشند;
5 تنظیم موتور با دستگاه حفاظت، امن و قابل اعتماد بیش از حد;
6 در تمیز کردن فاضلاب بدون وقفه آب تامین می;
7، عمر تجهیزات است طولانی، بدون نیاز به تعویض.

SUJING شما با کارخانه مستقیم قیمت آلومینیوم قاب پربازده ذرات فیلتر هوا در حال حاضر، است که یکی از تولید کنندگان پیشرو در جهان و تامین کنندگان تجهیزات، مختلف در چین را تامین می. ما نیز با کسب و کار سفارشی به منظور پاسخگویی به نیاز های خود را رسیدگی کند. باید شما نیاز به فریم آلومینیوم با راندمان بالا فیلتر ذرات هوا، تماس با ما.

 

 

 • جزئیات محصول

مینی بانک چین و شکن Vهپافیلتر هوا
مقدمه
فیلتر هوای پنجم-بانک می تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان فیلتر هوای نهایی در تمیز کردن سیستم تصفیه. نفوذ پذیری خوب، گرد و غبار نگه داشتن مقدار است بزرگ، پایدار عملکرد، و غیره.
مواد
قاب: پلاستیک، ورق گالوانیزه.
مواد فیلتر: کاغذ فیلتر پلی پروپیلن، فیبر شیشه ای کاغذ صافی.
جدا کننده: چسب داغ ذوب
درزگیر: پلی یورتان.
ویژگی
1-حق بیمه الیاف پلی استر و یا کاغذ شیشه ای فوق العاده زیبا.
2. پلی پروپیلن قاب پلاستیکی، آلودگی گاز غیر سمی که سوخته.
3-بزرگ منطقه فیلتر کم مقاومت و عمر طولانی.
نرم افزار
1. برای حجم هوا بزرگ تجهیزات برای تمیز کردن. 
2 برای تهویه مطبوع واحدهای تصفیه ترمینال استفاده می شود.
مشخصات استاندارد

Model ابعاد خارجی(mm) تاریخ جریان هوا(m3/h) مقاومت اولیه(Pa) بهره وری(%) رسانه های فیلتر
(عدد)
XN-GXX-16J 305 × 610 × 295 1600 ≤250 یا ≤150(HV) ≥99.99 4
XN-GXX-32J 610 × 610 × 295 3200 ≤250 یا ≤150(HV) ≥99.99 4
XN-GXX-20J 305 × 610 × 295 2000 ≤250 یا ≤150(HV) ≥99.99 5
XN-GXX-40J 610 × 610 × 295 4000 ≤250 یا ≤150(HV) ≥99.99 5

با توجه به نیاز کاربر به سفارشی مشخصات مختلف و انواع فیلتر

 

تصاویر دقیق
 

 

بیشتر
 

 

خط تولید

 

هود های صنعتی

تعیین سایز هود – میزان مکش هوا ی مورد نیاز- سرعت در روی سطح هود

هودها ی صنعتی در آشپز خانه های صنعتی ، آزمایشگاهها و بسیاری از کارخانه های صنعتی  برای تخلیه:

 • دود ها
 • غبار
 • بخار آب
 • گازها
 • ذرات معلق در هوا
 • مواد سمی و گازهای خطرناک

ضروری میباشد.

به طور کلی برای موثر بودن کارایی هود باید

 • ارتفاع – y – از m2 بیشتر نشود
 • فاصله – x – از y 3/1 کمتر نباشد
 • سرعت مکش –v1 – کمتر از m/s20 تا 0.15 (ft/min   40-30) نباشد.

نکته: در موارد خاص و مواد خطر ناک طبق قوانین مربوطه میبایست عمل شود.

سرعت مکش –v1 –  توسط رابطه تجربی روبرو تخمین زده میشود.

v1 = q / 2 y2 c     

بطوریکه

V1 =سرعت مکش هود(m/s)

Q= حجم هوا (m2/s)

Y=فاصله میان میز و هود

C= سطح هود (m)

رابطه بصورت زیر میتواند باشد:

 

                                                                                                     

مثال – هود آشپزخانه صنعتی

تخلیه هوای مورد نیاز برای هود با سطح   m 3  و فاصله  m 1.2 بالای اجاق به صورت زیر میباشد.

q = 2   (0.2 m/s) (1.2 m2)2 (3 m)

    = 1.7  m3/s

هود صنعتی با صفحه داخل

کارایی هود با اضافه کردن صفحه داخل افزایش می یابد.

Bottom of Form

میزان هوای مورد نیاز برای هود با اضافه کردن صفحه داخل تا 60% نسبت به هود ساده کاهش می یابد.

هود با دیواره جانبی

کارایی هود با اضافه کردن دیواره جانبی باز هم افزایش می یابد.