تهویه پارکینگ

در پارکینگ و یا تعمیر گاه خودرو ، به علت وجود گازهایی مانند مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن که بسیار خطرناک هسستند ، تهویه صحیح در این اماکن بسیار مهم میباشد.

پارکینگ و یا تعمیر گاههای با مساحت بیشتر از m2    50 باید تهویه مکانیکی توسط فن داشته باشند. در پارکینگهای کوچکتر تخلیه طبیعی هوا توسط یک کانال با سطح مقطع بزرگتر از 0.2% مساحت پارکینگ صورت میگیرد.

تعویض هوای مورد نیاز در هر ساعت

به عنوان یک قانون تخمینی

  • در پارکینگها تعویض هوا باید 4 تا 6 بار در ساعت باشد
  • در تعمیر گاهها و کارگاههای خودرو تعویض هوا باید حداقل 20 تا 30 بار در ساعت باشد

 

هوای تازه مورد نیاز برای پارکینگها به صورت زیر محاسبه میشود:

Q = n V         

بطوریکه

Q = کل دبی هوای تازه (m3/h)

n = تعویض هوا در ساعت

V = ججم فضای گاراژ

نشر منوکسید کربن

هوای تازه مورد نیاز در پارکینگ نسبت به آلودگی منوکسید کربن بوجود آمده توسط خودروها نیز میتواند محاسبه شود.

 

qCO = (20 + 0.1 l1) c1 + 0.1 c2 l2         

qCO = نشر منوکسید کربن

C1 = ظرفیت ماشین پارکینگ

L1 = متوسط طول مسیر حرکت ماشینها در پارکینگ

C2 = تعداد ماشینهای در حال حرکت در پارکینگ

L2 = متوسط طول مسیر ماشینهای در حال حرکن در پارکینگ

هوای تازه مورد نیاز توسط رابطه زیر محاسبه میشود:

Q = k qCO         (3)

بطوریکه:

Q = دبی هوای تازه (m3/h)

K = ضریب کاربری

ضریب کاربری به صورت زیر است

K = 2 زمانی که حضور افراد در پارکینگ بطور موقت است

K = 4 زمانیکه حضور افراد در پارکینگ بطور دایم است – تعمیرگاه و یا مشابه آن

 

 نکات اجرائی

سیستم های پر کاربرد

یک نمونه برای پارکینگهای کوچکتر به صورت زیر است

هوای تازه از محل دریچه تعبیه شده در دیواره خارجی ساختمان از هوای اطراف ساختمان تآمین میشود.

آلودگی توسط دریچه ها در نزدیکی سقف و کف تخلیه میشود.

در پارکینگها و ساختمانهای بزرگتر معمولا هوای تازه توسط فنهای تعبیه شده در اطراف ساختمان تامین میشود.

در این شکل هوا در دمای اتاقها  ( و یا بعد از دستگاه هیت ریکاوری ) به پارکینگ وارد میشود و آلودگی توسط دریچه ها در نزدیکی سقف و کف تخلیه میشود.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *