• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

کارنو

کارنو تهویه سازان ایرانیان

طراحی ، ساخت و اجرای سیستمهای تهویه صنعتی و بیمارستانی

کارشناس ارشد

     حسینی  09122064494

کارنو تیام بهسازان ایرانیان

طراحی و ساخت قطعات صنعتی توسط دستگاههای cnc

   

مقالات

طراحی

طراحی سیستم تهویه مطبوع

طراحی سیستم تهویه مطبوع
Design of Ventilation Systems
راه حل طراحی سیستم تهویه با میزان هوادهی ، بار سرمایشی و گرمایشی ، اجرای گردش هوا و اصول تأمین هوای تازه
سیستم تهویه کم و بیش توسط مراحل زیر طراحی می شود:
1)     محاسبه بار سرمایی و گرمایی شامل بار محسوس و گرمای نهان
2)    محاسبه جابجایی هوای مورد نیاز بر اساس نفرات و دستگاههاث مستقر در محل و نوع فعالیت آنها و یا کارهای خاص دیگر در اتاق
3)    محاسبه دمای هوای ورودی
4)    محاسبه حجم هوای در گردش
5)    محاسبه افت دما در کانال
6)    محاسبه مدل دستگاههای تهویه - هیتر ، کولرها،ذ ایرواشر ویا رطوبت زنی
7)    محاسبه ظرفیت دیگ و یا هیتر
8)    طراحی و محاسبه سیستم داکت

1-    محاسبه بارهای گرمایی و سرمایی
بار گرمایی و سرمایی را توسط
•    محاسبه بارهای گرمایی و سرمایی داخل
•    محاسبه بارهای سرمایی و گرمایی محیط اطراف محاسبه کنید.

2-    محاسبه تعویض هوا نسبت به شرایط داخل
آلودگی تولید شده توسط نفرات و یا دستگاههای موجود در محل را حساب کنید.


3-    محاسبه دمای ورودی
راهنمایی های کلی:
•    برای گرمایش 38-50 C0 (100-1200 F) مناسب است
•    برای سرمایش در جاهایی که دریچه های ورود هوا در نزدیکی نفرات هستند 6-80C(10-150 F) زیر دمای طراحی داخل
•    برای سرمایش در جاهایی که دریچه های جهت دیفیوز و با سرعت بالا استفاده می شوند            (30 ºF) 170 C زیر دمای طراحی داخلی

4-    محاسبه میزان هوا
اگر هوا برای گرمایش استفاده می شود میزان هوادهی توسط رابطه زیر تعیین می گردد.


qh = Hh / ρ cp (ts - tr)         (1)


بطوریکه
  qh = دبی هوا برای گرمایش((m3/s
= Hh بار گرمایی (W)               
 cp = ظرفیت گرمای مخصوص هوا ( (J/kg K             
 ts  = دمای هوای رفت (  (oC               
 tr  =دمای اتاق  ( (oC            
ρ   =چگالی هوا ((kg/m3   

             
سرمایش هوا
اگر هوا برای گرمایش استفاده می شود میزان هوادهی توسط رابطه زیر تعیین می گردد.

qc = Hc / ρ cp (to - tr)         (2)


بطوریکه
qc  = دبی هوا برای سرمایش((m3/s
Hc  = بار سرمایی (W)  
To  = دمای هوای رفت (  (oC  جایی که  to = tr   اگر دمای هوای اتاق یکسان باشد
مثال – بار گرمایی
اگر بار گرمایی Hh = 400 W ، دمای هوای ورودی ts = 30 oC و دمای هوای اتاق tr = 22 oC باشد دبی هوا بشرح زیر محاسبه میشود.
qh = (400 W) / (1.2 kg/m3) (1005 J/kg K) ((30 oC) - (22 oC))
    = 0.041 m3/s
    = 149 m3/h


رطوبت
اگر لازم است مقدار رطوبت هوای داخل افزایش یابد مقدار  هوای مورد نیاز از رابطه زیر حساب میشود.


qmh = Qh / ρ (x2 - x1)         (3)


بطوریکه
qm  =دبی هوا برای رطوبت دهی    (m3/s)    
Qh  =رطوبت مورد نیاز(kg/s)
ρ  =چگالی هوا(kg/m3)
x2  =رطوبت داخل(kg/kg)
x1  =رطوبت هوای ورودی(kg/kg)


رطوبت گیری
اگر کم کردن رطوبت هوای داخل لازم است مقدار هوای مورد نیاز از راه زیر بدست می آید      

                                  
qmd = Qd / ρ (x1 - x2)         (4)


بطوریکه
qmd = دبی هوا برای کم کردن رطوبت (m3/s)
Qd  = مقدار گرفتن  رطوبت  (kg/s)


5-    افت گرما در کانالها
برای محاسبه افت گرما در کانال از رابطه زیر استفاده می شود

H = A k ( (t1 + t2) / (2 - tr) )         (5)


بطوریکه
H = افت گرما(W)
A= سطح دیواره کانال  (m2)
T1 = دمای اولیه در کانال (oC)
T2 = دمای نهایی کانال (oC)
K = ضریب افت گرما در دیواره کانال (W/m2 K) ( برای کانالهای معمولی از ورق گالوانیزه5.68  W/m2  و برای کانالهای صنعتی 2.3 W/m2 )
Tr = دمای هوای بیرون


افت گرما در جریان هوا از رابطه زیر حساب می شود:


H = q cp (t1 - t2)         (5b)


بطوریکه
q  =جرم هوای عبوری(kg/s)
cp  =ظرفیت گرمایی مخصوص هوا(kJ/kg K)


رابطه (5) و (5b) به صورت زیر ترکیب می شود


H = A k ((t1 + t2) / 2 - tr)) = q cp (t1 - t2)         (5c)


برای افت دماهای زیاد متوسط دمای لگاریتمی باید استفاده شود

6-    انتخاب دستگاههای گرمایشی ، سرمایشی
انتخاب تعداد و ظرفیت  دستگاهها ی سرمایش ، گرمایش ، فیلترها  و غیره نسبت به کاتالوگ  محصولات انتخاب میشود.


7-    محاسبه ظرفیت دیگ
ظرفیت دیگ طبق رابطه زیر حساب می شود


B = H (1 + x)         (6)


بطوریکه
B = ظرفیت دیگ
H= بار گرمایی کل دستگاههای گرمایشی در سیستم
x = ضریب اطمینان ، معمولا بین 0.1 تا 0.2 انتخاب میشود


8-    سایز کانال
سرعت هوا در کانل با رابطه زیر بیان میشود


v = Q / A         (7)


بطوریکه
v  =سرعت هوا(m/s)
Q  =دبی هوا(m3/s)
A  =سطح مقطع کانال(m2)


افت فشار کل کانالها:


dpt = dpf + dps + dpc         (8)


بطوریکه
dpt  =افت فشار کل سیستم(Pa, N/m2)
dpf  = افت فشار در کانالها به سبب اصطحکاک(Pa, N/m2)
dps  =افت فشار بر اثر اتصالات کانال ، زانویی ها و غیره(Pa, N/m2)
dpc  =افت فشار اجزاء سیستم مانند فیلتر ها ، هیتر ها و غیره(Pa, N/m2)


افت فشار در کانالها به سبب اصطحکاک بصورت زیر میباشد


dpf = R l         (9)

بطوریکه
R  = مقاومت اصطحکاک کانال  در واحد طول داکت (Pa, N/m2 per m duct)
l  =طول داکت (m)


مقاومت اصطحکاک کانال  در واحد طول داکت بصورت زیر است


R = λ / dh (ρ v2 / 2)         (10)


R=افت فشار(Pa, N/m2)
λ=ضریب اصطحکاک
dh=قطر هیدرولیک(m)

طراحی سایت خبرگزاری,قیمت طراحی سایت حرفه ای,ساعت برای جوملا,طراحی سایت 24 ساعته,آموزش جوملا,طراحی سایت در 24 ساعت,ساعت متحرک جوملا,طراحی کاتالوگ,طراحی سایت رایگان,طراحی سایت مذهبی,طراحی لوگو,طراحی اپلیکیشن,طراحی سایت فروشگاهی,گوگل ادوردز,آموزش طراحی وب سایت,طراحی سایت حرفه ای,طراحی وب سایت حرفه ای,طراحی سايت با جوملا,قیمت طراحی وب سایت,طراحی سایت صنعتی,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی سايت با جوملا,پرکلر اتیلن,طراحی سایت ارزان,طراحی سایت خبری,سایت های آماده,طراحی سایت ارزان,ماژول تاریخ عربی,تبلیغات گوگل,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت شخصی,ماژول تاریخ ایرانی,طراحی اپلیکیشن موبایل,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,قیمت تبلیغات گوگل,ماژول ساعت جوملا 3,بشکه پرکلرواتیلن,سایت آماده,طراحی سایت املاک,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,پرکلرواتیلن,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ماژول تاریخ انگلیسی,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ماژول ساعت برای جوملا,پرکلراتیلن,طراحی کاتالوگ حرفه ای,نمونه طراحی کاتالوگ,قیمت طراحی کاتالوگ,قیمت طراحی سایت,تبلیغ گوگل,طراحی کارت ویزیت,طراحی سایت مداحی,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,تبلیغات در گوگل,xvhpd shdj,تبلیغات گوگل,طراحی سایت فوری,ماژول تاریخ جوملا,تبلیغات در سایت گوگل,ماژول تاریخ شمسی,طراحی اپلیکیشن اندروید,وب سایت ارزان,آموزش طراحی سایت,